Alexandrijská Kniha Tieňov  
časť 3
Vysvätenie meča alebo athame  
   
Položte meč (alebo athame) na pentagram, najlepšie pomocou inej vysvätenej zbrane tak, aby sa jej dotýkal. Muž ich pokropí svätenou soľou a vodou, následne žena vezme zbraň, ktorá má byť vysvätená, prejde ňou cez dym kadidla a položí ju naspäť na pentagram. Obaja položia svoju pravú ruku na zbraň, a pritlačia ju hovoriac:  
   
Obaja: Vyčarovávam teba, Ó Meč (Athame), týmito Menami, Abrahach, Abrach, Abracadabra, aby si mi slúžil ako sila a obrana pri všetkých magických operáciach proti mojim nepriateľom, viditeľným i neviditeľným. Znovu ťa vyčarovávam Svätým Menom Aradie a Svätým Menom Cernunnosa; Vyčarovávam teba, Ó Meč(Athame), aby si mi slúžil ako ochrana v každom nešťastí; tak mi pomôž teraz!
 
   
Muž ho znovu pokropí, žena ním prejde cez dym kadidla a zbraň je vrátená na pentagram.  
   
Obaja: Vyčarovávam teba, Ó Meč (Athame) z Ocele, Veľkými Bohmi a Nežnými Bohyňami, mocou nebies, hviezd a dušami ktoré nad nimi vládnu, aby si prijal takú moc, že dosiahnem želaný výsledok vo všetkých veciach, v ktorých ťa budem používať, mocou Aradie a Cernunnosa.
 
   
Partneri dajú majiteľovi zbrane Päťnásobný bozk. Ak nie je majiteľ prítomný, alebo zbraň spoluvlastnia oni sami muž dá Päťnásobný bozk žene. Pri poslednom bozku na ústa je zbraň držaná v objatí, medzi ich prsiami. Keď sa oddelia, vlastník zbrane ju okamžite použije na znovuvyčarovanie Kruhu, avšak bez slov.  
   
Tipy:  
   
Ak je to možné, položte meč na pentagram s už posväteným mečom, alebo athame. Mal by byť, ak je to možné, posvätený mužom aj ženou, tými ktorí ich zasvätili a nahými. Počas posväcovania tlačte silno na meč s už posväteným mečom, alebo athame. Ak je to možné, vykonajte najskôr časť „Koláče a Víno“, potom by ho mal Mág pokropiť vodou, Čarodejnica odymiť v Prvom Vyčarovávaní, potom pokropiť a odymiť a znovu zakliať s Druhým Vyčarovávaním. Ak je dostupný pravý meč a athame, meč aj athame môžu byť posvätené naraz. V tom prípade by mal Mág tlačiť meč na meč, a Čarodejnica athame na athame, pričom nový meč a athame by sa mali dotýkať. V každom prípade by mala byť zbraň po skončení odovzdaná novému vlastníkovi s Päťnásobným Pozdravom, a mala by byť istý čas tlačená na telo, aby získala auru; a mala by byť v čo najtesnejšom možnom spojení s nahým telom, aspoň po dobu jedného mesiaca, napríklad pod vankúšom, atď. Nikomu nedovolte dotýkať sa, alebo manipulovať s vašimi predmetmi, pokiaľ nie sú úplne nasiaknuté vašou aurou; povedzme šesť mesiacov, alebo tak dlho, ako je to možné. Avšak pár, ktorý pracuje spolu, môže vlastniť tie isté nástroje, ktoré budú nasiaknuté aurou oboch.  
   
Poznámky  
   
•publikované v Janet a Stewart Farrar : The Witches Way
• hovorí sa, že to pochádza z GBG’s BOS (Text B/C version)
• hovorí sa, že to odvodil z The Greater Key of Solomon , ale vynechal Hebrejské a iné magické mená podľa textu B (oni boli v texte A)
• pozri Key of Solomon Book 2, Kapitola VIII. Prvé vyčarovávanie presne sleduje text, ale druhé sa spolu aj s inštrukciami líši.
• Farraroví vravia, že GBG text verzie A, môže byť nájdený v The Key of Solomon a High Magic’s Aid
 
   
Poznámky k prekladu  
   
•„tak mi pomôž teraz“ v originály „so aid me now “
• „Päťnásobný bozk“ v originály „Fivefold kiss “
• „Mal by byť, ak je to možné, posvätený mužom aj ženou, tými ktorí ich zasvätili a nahými.“ v originály „It should, if possible, be consecrated by both a man and a woman, both of whom are initiated, and both naked as drawn swords. “ netuším, čo tým chcel autor povedať
• „Mág“ v originály „Magus“
• „Čarodejnica“ v originály „Witch“
 
   
Melči