Návrat O nás Akcie Členstvo O Pohanstve Fórum Pagania


História Pohanskej federácie

Pohanská federácia existuje nepretržite od roku 1971. Publikuje časopis Pohanský úsvit (orig. Pagan Dawn), ktorého predchodca existoval už   od roku 1969 pod názvom Wiccan. Od tej doby sa časopis rozrástol do dnešní podoby s počtom čitateľov viac než desať tisíc ľudí. Tieto skutočnosti robia Pohanskú federáciu jednou z najväčších a najstarších organizácií svojho druhu v Európe

V roku 2007 sa od Pohanskej federácie oddelila Medzinárodná pohanská federácia, ktorá teraz tvorí samostatný subjekt so statusom neziskovej organizácie a sídlom v Holandsku

Pohanská federácia bola pôvodne založená ako organizácia ktorej poslaním je nenásilný boj proti ignorancii a negatívnym postojom voči pohanstvu v spoločnosti, čo sa v minulosti týkalo predovšetkým Veľkej Británie. To samozrejme neznamená, že tieto postoje neexistujú v rôznych formách a krajinách dodnes.

Jedným z nenahraditeľných predpokladov pre realizáciu tohoto cieľa bolo vytvorenie siete kontaktov ľudí, ktorí zdieľali podobné názory a zameranie. Druhým hlavným účelom Pohanskej federácie je preto vytvorenie informačnej a kontaktnej platformy pre pohanov, ktorá im má umožniť vzájomné stretávanie, výmenu názorov a vzájomný dialóg. Táto medzinárodná organizácia je teraz zastupovaná viac než štyridsiatimi národnými koordinátormi a mnohými lokálnymi organizátormi tak, že sa jej členovia môžu spolu  stretávať a komunikovať, v záujme rozvoja pohanskej spoločnosti a pohanstva všeobecne.

Tieto funkcie sú základom činnosti Pohanskej federácie aj dnes, ale ako šiel čas, postupne sa rozvíjali v celý rad súvisiacich aktivít. Možno že i dnes stále nie je jednoduché byť pohanom celkom otvorene vo vzťahu ku svojmu okoliu, avšak pred niekoľkými desaťročiami bolo toto zhola nemožné. Táto zmena v nazeraní na pohanstvo, ku ktorému Pohanská federácia prispela nemalým dielom, nám umožnila oveľa aktívnejšiu a viditeľnejšiu oslavu hodnôt, ktoré ako pohania uctievame.

Tri princípy Pohanskej federácie / Medzinárodnej Pohanskej federácie

Pohanská federácia / Medzinárodná Pohanská federácia neexistujú preto, aby podporovali iba jeden z mnohých aspektov pohanstva a zároveň ani nepredpokladá, že je alebo že sa niekedy stane zástupcom všetkých pohanov.

Skôr sa jedná o akúsi nevyhranenú organizáciu, ktorej členovia pochádzajú zo všetkých možných pohanských smerov. Všetci pohania, ktorí už dovŕšili osemnásť rokov veku sú vítaní a môžu sa pripojiť a je naozaj jedno, ktorú formu pohanstva nasledujú či praktizujú. Napriek tomu je nutné potvrdiť svojím podpisom trojicu základných princípov, ktoré dávajú Medzinárodnej Pohanskej federácii základný účel a zámer:

1.         Spriaznenosť s prírodou a láska k nej. Uctievanie sily života a jej nekonečného cyklu života a smrti.

2          Pozitívne ctnosti, ktoré znamenajú individuálnu zodpovednosť za objavovanie a rozvoj vlastnej prirodzenosti v harmónii s vonkajším svetom a spoločenstvom. Toto je tiež niekedy vyjadrované ako "Rob čo chceš, pokiaľ nikomu neškodíš".

3.         Vedomie božskej sily, ktorá transcenduje pohlavia a zároveň uznanie mužskej i ženskej povahy božstiev.

Úlohy a aktivity

Okrem Národnej výročnej konferencie v Londýne, ktorej sa zúčastňuje okolo dva a pol tisíca ľudí sa Medzinárodná Pohanská federácia venuje vývoju a podpore rôznych udalostí a akcií naprieč Veľkou Britániou. Mnoho samostatných regiónov má svoje vlastné konferencie, väčšina z nich má tiež vestníky, ktoré informujú členov o dianí na lokálnej úrovni. Existuje tiež množstvo malých akcií ako sú pub mooty*, diskusné skupiny, workshopy, pikniky, výlety k posvätným miestam, ktoré členom umožňujú dozvedieť sa viac o pohanských kultoch a stretávať sa s ľuďmi podobných záujmov.

Stále pokračuje doterajšia kampaň smerom k borení predsudkov, negatívnych stereotypov a k obrane pohanstva proti dezinterpretáciám, dezinformáciám a zneužívaniu v médiách rovnako ako boj proti diskriminácii pohanov autoritami. Pohanská federácia sa venuje tiež stovkám vstupom v rádiu, televízii, v novinách a časopisoch, pričom sa snaží dávať pokiaľ možno presné a objektívne informácie.

PF sa snaží skôr  o pozitívny prístup a pozitívne vymedzenie pohanstva, než o negatívne definície či následné reakcie. Výsledkom je uznanie pohanstva  ako legitímneho náboženstva ostatnými náboženstvami vo Veľkej Británii, predovšetkým vedením organizácie UK's Interfaith Network. Národná kancelária rovnako uznala pohanstvo ako plnohodnotné náboženstvo, ktorého vyznavači majú právo na duchovnú podporu tak ako v prípade iných náboženských smerov. V súčasnej dobe máme niekoľko pravidelných návštevníkov väzenských zariadení a podobných pastoračných služieb, ktoré sú poskytované pohanom v nemocniciach. Toto vytvára veľmi užitočný precedens pre vyjednávanie s vládnymi orgánmi.

Pracujeme na víťazstve v podobe uznania práv pohanov na praktizovanie svojej  viery úplne  otvorene a bez diskriminácie. Vo svojich snahách sa Medzinárodná Pohanská federácia snaží o faktickú presnosť a usiluje o toleranciu, rešpekt a vzájomné porozumenie.

*pub moot = názov pre pravidelné neformálne či napol formálne stretnutia v kaviarňach, krčmách s čiastočne pevným alebo voľným programom (tento pojem čiastočne zľudovel v originálnej podobe i medzi pohanmi v ČR, a je teda predpoklad, že sa stane pojmom aj medzi pohanmi v SR)

Posolstvo medzinárodného koordinátora

Zdravím a vítam našich návštevníkov!

Moje meno je Morgana. Spoločne s Pani Barou som bola prvým národným koordinátorom PFI v Holandsku v roku 1997, členom Pohanskej federácie som od počiatku osemdesiatych rokov.

V júli 1999 som bola požiadaná o prevzatie úlohy medzinárodného koordinátora. Behom predchádzajúcich dvoch rokov dokázal vtedajší medzinárodný koordinátor Tony Kemp vytvoriť životaschopnú kontinentálnu vetvu Pohanskej federácie. V mnohých krajinách sa teraz konajú pravidelné pub mooty - stretnutia, kde sa môžu pohania z rôznych tradícií stretávať, nadväzovať kontakty, kde môžu diskutovať a vymieňať si názory. V roku 1999 sme mali prvú európsku konferenciu Pohanskej federácie v Bielefeldu v Nemecku. To je dúfajme tradícia, ktorá bude fungovať ešte po mnoho nasledujúcich rokov!

 Jednou z hlavných úloh Pohanské federácia je umožniť pohanom spoznávať jeden druhého a nadväzovať kontakty. Ten istý účel má aj Medzinárodná Pohanská federácia *. S vynálezom internetu a rozšírením používania elektronickej pošty sa tieto úlohy stávajú oveľa jednoduchšími.

Medzinárodná pohanská federácia sa snaží fungovať v oboch rovinách. Na jednu stranu komunikujeme na medzinárodnej úrovni v angličtine ako v našom spoločnom jazyku a na lokálnej úrovni budujeme regionálne kontakty v jednotlivých jazykoch. Spustili sme dve on-line diskusie. Jedna z nich je len na oznámenia všetkého druhu, zatiaľ čo druhá funguje ako konferencia. Dúfame, že členovia, ktorí sú viac izolovaní od ostatných, sa pripoja a budú môcť profitovať a tešiť sa z kontaktov s ostatnými.

Na miestnej úrovni - sú v mnohých krajinách národní koordinátori, ktorí zverejňujú pravidelné vestníky, ktorí oznamujú udalosti či akcie, ktoré členov Pohanskej federácie zaujímajú a zahŕňajú aj informácie o miestnych pub mootech. Väčšina krajín s väčším počtom členov tiež vedie internetové stránky s rôznymi informačnými materiálmi Pohanskej federácie, ktoré sú preložené do rôznych jazykov.

Medzinárodná pohanská federácia môže byť zaujímavá pre pohanov, ktorí veľa cestujú a zotrvávajú v rôznych krajinách alebo žijú v odľahlejších častiach sveta.

Naše kontakty s Anglickom sú stále veľmi dôležité a mnohí z nás sa snaží zúčastňovať Národnej výročnej konferencie v Londýne. Okrem toho, že si môžete vypočuť zaujímavé prednášky (a pohanské kapely!), je to aj príležitosť stretnúť sa s ostatnými členmi a prezrieť si veľkú pohanskú tržnicu.

Druhým aspektom práce Pohanskej federácia je konfrontácia s mediálnym prekrucovaním toho, čomu veríme. Vo Veľkej Británii už bolo na tomto poli urobené veľa a s dobrými výsledkami. Medzinárodná pohanská federácia poskytuje asistenciu pohanom v jednotlivých krajinách práve za účelom rozptyľovanie dezinformácií či nepochopenia, ktoré pohanstvo obklopujú. V individuálnych prípadoch pomáhame tiež poskytovať informácie o precedentných prípadoch v právnej rovine, čo sa týka predovšetkým ochrany ľudských práv. Táto činnosť sa vzťahuje najmä k Amerike, kde sme v tejto oblasti urobili pomerne veľa. Našim členom sme schopní sprostredkovať potrebné kontakty a poskytnúť celý rad užitočných informačných zdrojov

Vašim členstvom podporujete prácu, ktorú robíme v širokom pohanskom spoločenstve, či už sa jedná o búranie predsudkov  a poloprávd, tak o podporu aktivít ďalších spriaznených pohanov

Zdraví,

Morgana

*Medzinárodná Pohanská federácia = Pagan Federation Internation (samostatná organizácia pre kontinentálnu Európu a ďalšie štáty včítane SR)

Pagan Federation International